Yoshirotten
Production process of P.A.M. x YOSHIROTTEN
Screenshots from YOSHIROTTEN’s PC